De medezeggenschapsraad

De MR, WAT is dat?!

De medezeggenschaprsraad (MR) is wettelijk verplicht voor elke school. De MR bestaat uit twee geledingen: die van ouders en personeel. Op onze school heeft de MR drie leden vanuit de ouders en drie leden vanuit het team. Deze leden worden rechtstreeks gekozen door hun achterban. Het voorzitterschap van de MR wisselt per zittingsperiode van drie jaar tussen ouders en onderwijzend personeel.

Namens de ouders nemen Karin Verstraete, Arnold Krijgsman en Sam Spoelstra zitting in de MR. Vanuit het personeel zijn dit Cathalijn Mans, Mireille Maassen en Ilja Bindels.

De MR heeft medezeggenschap over het beleid van de school en komt gemiddeld ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Afhankelijk van het onderwerp wordt de oudergeleding en/of de personeelsgeleding gevraagd om instemming of advies te geven over het beleid. Regelmatig schuift de directeur aan voor beantwoording van verhelderingsvragen of toelichting te geven. Onder andere de begroting, de zorgstructuur en het jaarplan staat jaarlijks op de agenda van de MR.

Verder kan de MR onderwerpen over het beleid die onder ouders of personeel leven ter sprake brengen en hier vragen over stellen. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u terecht bij de oudergeleding van de MR. Mocht u een vergadering willen bijwonen (deze zijn openbaar) kijkt u dan voor de vergaderdata op onze jaarkalender.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren